เงื่อนไขการให้บริการ

1. Terms

By accessing the website at https://tiktokfreeboost.com/, you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on TikTokFreeBoost.com’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on TikTokFreeBoost.com’s website;
  4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  5. transfer the materials to another person ormirrorthe materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by TikTokFreeBoost.com at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

 1. The materials on TikTokFreeBoost.com’s website are provided on an ‘as isbasis. TikTokFreeBoost.com makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.
 2. Further, TikTokFreeBoost.com does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall TikTokFreeBoost.com or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on TikTokFreeBoost.com’s website, even if TikTokFreeBoost.com or a TikTokFreeBoost.com authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Accuracy of materials

The materials appearing on TikTokFreeBoost.com’s website could include technical, typographical, or photographic errors. TikTokFreeBoost.com does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. TikTokFreeBoost.com may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However TikTokFreeBoost.com does not make any commitment to update the materials.

6. Links

TikTokFreeBoost.com has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. รวมของการเชื่อมโยงใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย TikTokFreeBoost.com ของเว็บไซต์. การใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง.

7. การปรับเปลี่ยน

TikTokFreeBoost.com อาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้การให้บริการสำหรับเว็บไซต์ของตนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. โดยใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามรุ่นปัจจุบันแล้วของคำเหล่านี้ในการให้บริการ.